Anahita -Vinay
Mayuri - Ketak
Sakshi - Rahul
Malika - Vyom
Vineeta - Rahul
Rimanshu - Kanica
Manan - Anju
Pablo - Neha

Pooja - Rajan